Hizmet Sözleşmesi


HİZMET SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında hazırlanmış olup, sözleşmede yer almayan hususlarda ilgili Yasa ve Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıya sözleşme düzenlenmeden önce ön bilgilendirme broşürü verilmiş ve katılımcı bu broşürü okuduktan sonra işbu sözleşme düzenlenmiş ve imzalanmıştır. İşbu sözleşme ile Katılımcının JOJO Tatil'dan satın aldığı, nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ve broşürde bilgileri yer alan hizmetin, satışı ve ifası ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

1–TARAFLAR

1.1–PAKET TUR DÜZENLEYİCİSİ

Unvanı: JOJO TATİL TURİZM SEYAHAT ACENTA ORGANİZASYON REK. İNŞ . TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. (Sözleşmede JOJO Tatil olarak adlandırılmıştır)

 Adresi: KURTULUŞ MAH. ZİYAPAŞA BULV. EĞMEZ APT. NO:26/4 SEYHAN ADANA

İletişim bilgileri: 08503040156

www.jojotatil.com

E-Mail: [email protected]

1.2–SATIŞ ACENTESİ UNVANI: ZODYAK TURİZM SEYAHAT ACENTESİ

ADRESİ KURTULUŞ MAH. ZİYAPAŞA BULV. EĞMEZ APT. NO:26/4 SEYHAN ADANA

İLETİŞİM BİLGİLERİ Tel : 08503040156 E-Mail : [email protected]

1.3– 1.4–TÜKETİCİ/KATILIMCI :

TC KİMLİK NO :

Adresi :

Telefon :

E-mail adresi :

1.6–PAKET TUR İÇERİĞİ

1.7–ULAŞIM BİLGİLERİ

1.8–KONAKLANACAK TESİSLER

1.9-ASGARİ KATILIMCI SAYISI :

2-KONU

2.1–İşbu sözleşme hükümleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemeleri doğrultusunda, ticari ve mesleki olmayan amaçla hareket eden gerçek ve tüzelkişi tüketici ve adına veya lehine bir paket tur satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur sözleşmesi devredilen katılımcı bakımından geçerlidir.

2.2–Paket Tur'un içeriğine dair tüm bilgiler, (yolculuğun başlangıç ve bitiş tarihi ile yeri, kullanılan ulaşım araçları, yolculuk hareket ve dönüş saat tarih ve yerleri, konaklama türü ve nitelikleri, yemek planı, güzergah, paket tura uygun vize pasaport yaş ve sağlık bilgileri, turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı ve iptal bildirimi için son tarih) sözleşme içinde yer alan tur programı ve sözleşme ile birlikte teslim edilen ön bilgilendirme broşüründe yer almaktadır. Tüketici bu sözleşmede belirtilen katılımcılar adına taraf olduğunu ve onları da temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme broşür içeriklerinden katılımcılara bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen TÜKETİCİ bundan sorumludur. Bu doğrultuda TÜKETİCİ‘ye verilen tur programını da içeren ön bilgilendirme broşürü tüm katılımcılara verilmiş sayılır.

2.3–Tüm bu bilgilerde bir değişiklik olması halinde JOJO Tatil seyahatin başlangıcından Yurtiçi Turlarda 24, Yurtdışı Turlarda ise 48 saat önce Tüketiciyi bilgilendirir.

2.4–İşbu sözleşme ile seyahate katılacak olan tüm kişilerin 1618 Sayılı yasa gereği Zorunlu Seyahat Sigortaları ERGO sigorta tarafından 26771360 Y-0 no'lu poliçe ile yapılmıştır.

2.5–Tüketici, kendisinin ve adlarına hareket ettiği diğer katılımcıların bilgilerinin doğru olarak verilmesi ve sözleşmeye işlenmesinden sorumludur. Kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı bildirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek sonuçlardan ve buna bağlı zararlardan (örn. Havayolu cezası, vize sorunu, seyahat ile ilgili yapılması gereken bilgilendirmelerin ulaşmaması, tura katılamamaları vb.) JOJO Tatil sorumlu değildir.

 2.6–Tüketici işbu sözleşmede belirtilen irtibat bilgilerinden kendisine ve katılımcıya ulaşılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

3–GENEL HÜKÜMLER

3.1–Ödemeler: Tur bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Tur bedelinin tamamının ödenmemesi halinde rezervasyon yapılmaz. Ancak herhangi bir nedenle eksik bakiyesi olmasına rağmen rezervasyon yapılması durumunda Tüketici kayıt tarihinden itibaren paket turun tüm bedelinden sorumludur. Tüketici'nin sözleşmenin iptalini talep etmesi halinde işbu sözleşmede yer alan iptal koşulları geçerli olacaktır. JOJO Tatil'un taksitli satışı yoktur, satışlar peşindir. Tanıtımlarda belirtilen taksitlendirmeler JOJO Tatil tarafından yapılmamakta olup, Tüketici'nin banka kartı ile bedeli ödemesi durumunda kart sahibi ve ilgili banka arasındaki sözleşme ve kampanyalar kapsamında ilgili banka tarafından yapılan taksitlendirmelerdir.

3.2–Fiyat değişiklikleri: JOJO Tatil herhangi bir nedenle satılan turun fiyatını değiştiremez. Sözleşmede yer alan fiyat; fiyat değişikliğinin gerekçesinin ve nasıl hesaplanacağının sözleşmede öngörülen hareket tarihinden en az yirmi gün öncesinde Tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi koşuluyla sözleşme bedelinin yüzde beşini geçmeyecek şekilde; Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda fiyat değişikliğinin döviz kurunda meydana gelen olağandışı değişikliklerden kaynaklanması, tüm paket turlarda fiyat değişikliğinin yakıt giderlerindeki olağandışı değişikliklerden kaynaklanması, fiyat değişikliğinin liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanması hallerinde değiştirilebilir.

3- 3.3–Sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik: JOJO Tatil paket turun başlamasından önce, Tüketici'den kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan esaslı değişiklikleri ve bunun fiyat üzerindeki etkilerini Tüketici'ye derhal bildirir. Sözleşmenin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde Tüketici, bu değişikliği kabul edebileceği gibi, yapılan değişikliği kabul etmediğini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşuluyla; Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma veya fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma veya herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme seçimlik haklarından birini kullanabilir. Bu sebeplerden dolayı sözleşmeden dönülmesi halinde JOJO TATİL sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren Tüketici'nin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın en geç on dört gün içerisinde iade eder.

3.4–Paket turun iptali: JOJO TATİL Tüketici'den kaynaklanmayan bir sebepten dolayı paket turun başlamasından önce turu iptal etmesi halinde Tüketici,

3.3. maddede belirtilen seçimlik haklarını kullanabilir.

3.5–Sözleşmenin eksik ifası: Tüketici, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksikliği JOJO TATİL'a derhal bildirmek zorundadır. Bu eksiklik giderilmediği takdirde Tüketici'nin sözleşme bedelinden indirim talep etme hakkı vardır. JOJO TATİL'un paket tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde, JOJO TATİL paket turun devam etmesi için Tüketici'ye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler sunar ve Tüketici'ye teklif edilen hizmetlerle sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Tüketici alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda JOJO TATİL'un ücret talep etme hakkı sona erer ve yapılmış olan ödemeler sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren Tüketici'ye en geç on dört gün içinde iade edilir. Ancak JOJO TATİL o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için Tüketici'den hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, JOJO TATİL veya aracısı Tüketici'nin paket tura başladığı yere veya üzerinde anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür. Tüketici, boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilir. Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun zorunlu sigorta ile ilgili hükümleri saklı olmak üzere, JOJO TATİL veya aracısı sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle Tüketici'nin uğradığı her türlü zarardan sorumludur.

 3.6–Sorumluluktan kurtulma: JOJO TATİL veya aracısı, sözleşmeye aykırılığın Tüketici'nin kusurundan kaynaklanması, sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması, mücbir sebebin bulunması, JOJO TATİL'un, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi, paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile katılımcıya bildirilmiş olması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu durumda JOLLLY TUR veya aracısı ile o yerdeki temsilcileri, Tüketici'nin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür. Katılımcı'nın turun düzenini, tura katılan kişilerin huzurunu bozan, onlara zarar veren hareketlerde bulunması, rehbere ve diğer katılımcılara kötü davranması, rahatsız etmesi, hakaret etmesi, tura katılanlara veya 3.kişilere zarar vereceği davranışlar içinde bulunması v.b. nedenlerle turun gereği gibi ifasına engel olması durumlarında, turdan ayrılması talep edilebilir. Bu durumda JOJO TATİL'un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Tur bedelinin tamamı kendisinden tahsil edilir.

3.7–Sözleşme devri: Tüketicinin, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, gemi turlarında iptal koşulları hizmetin alındığı aracı/tedarikçi kuruluşun onay vermesi kaydıyla turun başlamasından en az yedi gün önce paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak sözleşmeyi, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Paket tur sözleşmesini devreden ve devralan, JOJO TATİL veya aracısına karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan Katılımcıların vize bedelleri iade edilmez. Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına karşın tur başlangıç tarihine kadar vize verilmemesi durumunda JOJO Tatil'un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Tur bedelinin tamamını devreden ve/veya devralandan tahsil eder. Sözleşme devri uçak firmalarının veya otellerin değişiklik koşullarına göre ve onayları doğrultusunda yapılabilmektedir. Ayrıca uçaklı ulaşımlarda uçak firmalarının değişikliğe onay vermemesi durumunda bilet bedelleri iade edilmez. 4- Devralan katılımcı ayrı bedel ödeyerek uçak biletini almak zorundadır.

3.8–Sözleşmenin feshi: Tüketici, fesih talebini JOJO TATİL veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın tüketicinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Uçak biletlerinin iadesi ilgili havayolunun iptal koşullarına göre yerine getirilir. Turun başlangıcına 29-21 gün kala yapılan iptal taleplerinde tur bedelinin %50'si iade edilir. Tur başlangıcına 20 günden az kalan iptal talepleri kabul edilmez. İptal koşulları sadece konaklama için geçerli olup, konaklama dışında ayrıca ulaşım (uçak, otobüs, transfer v.b) satın alındığı taktirde ulaşım bedellerinin iadesi yoktur. “İptal edilemez” ibaresi belirtilen fiyatlarla alınan rezervasyonlarda seyahat iptal güvence paketi misafire sunulamaz. Bu ifadenin bulunduğu rezervasyonlarda rezervasyon iptali, değişikliği ve ücret iadesi yapılamaz. Yurtdışı otel rezervasyonu uygulamalarında Yurtdışı Seyahat Güvence Paketi satın alındığı takdirde sigorta kapsamları geçerli olacaktır. Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar, tedarikçi firmalara yapılan ödemeler ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. İade alınamayan bedeller iade edilmez. Bedel iadeleri, fesih bildiriminin JOJO Tatil'a veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde tüketiciye yapılır.

3.9–Sorumsuzluk kaydı: Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede Tüketici'nin Yönetmelik'te yer alan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya JOJO Tatil ya da aracısının Yönetmelik'ten kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir. 3.10–İhtilafların Hal Mercii: İşbu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili T.C. Tüketici Mahkemeleri, Tüketici hakem heyetleri yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Katılımcılar şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Katılımcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne yapabilirler.

4–PAKET TURLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER

4.1–Paket tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. JOJO Tatil'un yükümlülüğü paket turda belirtilen hizmetleri sağlamakla sınırlıdır. Yurtdışı turlarında ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması ve yerel acente tarafından belirlenen ücretin yerel acente görevlisine ödenmesi halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması, eksik yapılması v.b. nedeniyle JOJO Tatil'dan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Ekstra tura katılmak istemeyen Tüketici/Katılımcılar güzergah üzerinde rehber tarafından uygun görülen yerlerde bekletilir. Ekstra tur dönüşü alınarak tura devam ederler. Tüketici/Katılımcılar bunu bilerek ve kabul ederek tura katılmıştır. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların yapılamamasından JOJO Tatil sorumlu tutulamaz.

4.2–Yasa gereği tüm konaklama yerlerine nüfus cüzdanı yurtdışı turlarda pasaport ibraz etme zorunluluğu vardır. Konaklama yerine nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmeyen Tüketici/Katılımcılar konaklama yerine alınmayacaklardır. Bu durumda konaklama yerine alınmayan Katılımcıların sorumluluğu JOJO Tatil'a ait değildir. Kıbrıs turlarında T.C. Nüfus Cüzdanı zorunlu ve yeterlidir. Pasaport ile giriş yapılması durumunda daha sonra Yunanistan'a girişlerde sorun yaşandığından, T.C. Nüfus Cüzdanı ile giriş yapılması önerilmektedir.

4.3–Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan ya da saat değişikliklerinden doğan gecikmelerden kaynaklı olarak Katılımcıların gün ışığından faydalanamaması durumunda JOJO Tatil'un sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4–Rezervasyonu yapan ve sözleşmeyi imzalayan kişi, adına rezervasyon yaptırdığı kişilerle birlikte sözleşme bedelinin tamamından, adına rezervasyon yaptırdığı kişilerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sözleşmenin imzalanmasından sonra işbu sözleşmede belirtilen iptal sürelerine uyulmadan adına rezervasyon yapılan kişi/kişilerin iptal işlemi yapması halinde, sözleşmeyi imzalayan kişi, adlarına rezervasyon yaptırdığı kişilerin tüm tur bedelini JOJO Tatil'a ödemekle yükümlüdür.

4.5–Tüketici/Katılımcılara yolculukta belirli bir yer, koltuk v.s. tahsis edilememektedir.

5- 5–VİZE İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME JOJO Tatil'un katılımcıların pasaportlarını tetkik hakkı ve zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda katılımcının beyanı esas alınır. JOJO Tatil tarafından vize takip hizmeti almayan, vizesi olduğunu ve/veya yeşil pasaport sahibi olduğunu veya vize gerektirmeyen pasaportu olduğunu beyan eden ya da vizesiz bir ülkeye tur satın alan katılımcıların pasaportlarının ilgili seyahatin vize- pasaport koşullarına uygunluğunu kontrol etmeleri münhasıran kendi sorumluluğundadır. JOJO Tatil'dan vize takip hizmeti almayan, vizesini kendisi alacağını belirten, vizesiz bir ülkeye tur satın alan ya da vize gerektirmeyen nitelikte pasaportu olduğunu düşünen kişilerin vize ya da pasaport eksiklikleri v.b. pasaportlarından ve vizelerinden kaynaklanan sair nedenlerle seyahate katılamamalarından JOJO Tatil sorumlu tutulamaz. Bu durumda ki katılımcılar eğer yeşil pasaport sahibi ya da vizesiz bir ülkeye seyahat edecekler ise; pasaportlarının gezinin bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunduğunun, yeni düzenlemeye uygun çipli ve 10 yıldan eski olmadığının, yırtık, sökük v.s bir deformasyon bulunmadığının, vize geçerlilik tarihlerinin seyahat tarihlerini kapsadığının, vizelerinin oturum sürelerinin bitmemiş olduğunun, giriş çıkış sayılarının adedinin (tek giriş–çift giriş–çok giriş) ve vizelerini yanlış kullanmadıklarının kontrolünü sağlamalıdırlar. Aksi durumunda tura katılamasalar dahi tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdürler. Tüm yolcularımız seyahatleri için vize ile ilgili tüm bilgilendirmelere www.jollytur.com/vize ya da www.mfs.gov.tr adreslerinden ulaşıp, kontrol edebilirler.

5.1–Vize evraklarının teslimi: JOJO TATİL ile yurtdışı turuna katılacak olan katılımcıların, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini JOJO TATİL'un üstlenmesini talep etmesi durumunda JOLLYTUR 'un çalıştığı yetkili acente tarafından katılımcılara verilecek vize hizmetine ilişkin usul ve esaslar bu maddede düzenlenmiştir. Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili Konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 45 gün önce Katılımcı tarafından JOJO Tatil ve JOJO TATİL'un talebi doğrultusunda acenteye teslim edilmelidir. Geç teslimden kaynaklı vize alınamaması ya da vizenin tur tarihine yetişememesi durumunda tüm sorumluluk Katılımcıya aittir. Tur bedelinin tamamı tahsil edilir. Teslim edilen pasaportun gezinin bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması, 10 yıldan eski olmaması, yırtık, sökük vs. bir deformasyon bulunmaması gerekmektedir. Yabancı ülkelere giriş ve çıkışlar tamamen ilgili ülkenin inisiyatifindedir. İlgili ülke konsoloslukları hiçbir neden olmasa dahi ülkelerine giriş için vize vermeyebilir. Bu nedenle Katılımcıların vize reddi alması halinde bu durumla ilgili tazminat başvurusunda bulunabileceği, teminat kapsam ve koşulları ilgili seyahat sigorta şartnamesinde detaylı olarak belirtilen “Yurtdışı Seyahat Güvence Paketi” seyahat sigortası yaptırmaları JOJO Tatil tarafından önerilmektedir. Bu konuda sözleşme imzası sırasında Tüketici/katılımcılar bilgilendirilmiştir. Sigorta yaptırmayan katılımcıların vize alınamaması ya da seyahat tarihine kadar vize çıkmaması gibi vize nedeniyle tura katılamamaları durumunda tüm sorumluluk kendilerine ait olup, JOJO Tatil'dan herhangi bir bedel talep edemezler. Pasaportların geçerliliği ve pasaportlarda yer alan deformasyonlar (yırtık, sökük, vb.) pasaport ve vize kaynaklı tüm sorunlar kişinin kendi sorumluluğunda olup, konsolosluk ya da ülke girişlerinde polis kontrolü sırasında çıkacak herhangi bir aksaklık ve engellemelerden JOJO Tatil sorumlu değildir. 5.2–Vize işlemlerinin takibinde tarafların sorumlulukları:

5.2.a)Katılımcılar konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi başvuru yapmak üzere evraklarıyla beraber konsolosluk tarafından verilen gün ve randevu saatinde konsolosluğa bizzat müracaat edeceğini kabul ve beyan eder. Randevuya gitmeyen katılımcılar vize verilmemesi nedeniyle JOJO Tatil'dan herhangi bir talepte bulunamazlar, tur bedelinin tamamı kendilerinden tahsil edilir.

5.2.b)Katılımcının JOJO Tatil veya yetkili acentesine pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen evrakların konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi durumunda; Konsolosluk tarafından Katılımcıdan talep edilen eksik evrakların belirtilen süre zarfında teslim edilmemesinden doğan tüm yükümlülükler Katılımcıya aittir. Bu sebeple alınamayan vizeler JOJO Tatil ve yetkili acentesinin sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade edilemez, tur bedelinin tamamı tahsil olunur. 5.2.c)Katılımcı, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acente zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen Konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse, ya da verilen vizenin geçerlilik süresi konsolosluk tarafından tur tarihlerinden eksik olarak düzenlenirse JOJO TATİL veya acentenin sorumluluğu doğmayacaktır.

5.2.d)JOJO Tatil, yetkili acente ve Katılımcı tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen vize başvurusunun konsoloslukça reddi durumunda, ret turun başlangıç tarihinden 30 günden az zaman kala gerçekleşirse, JOJO TATİL, tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip olacaktır.

5.2.e)Katılımcının hüsnüniyet kurallarına aykırı olan hareketleri neticesinde (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına -6- çıkış yasağı, kara liste olma durumu, v.b) ya da kendi kusuru, ihmali ve özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi (pasaporttaki eksik, yırtık, deformasyon vb.) vizenin alınamaması veya yurtdışına çıkışına engel olunması durumunda JOJO Tatil'un veya yetkili acentesinin sorumluluğu olmayacaktır. Katılımcı tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

5.2.f)Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle içeri sokulmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye'den çıkışına izin verilmeyen katılımcılara herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan JOJO Tatil veya yetkili acentesi sorumlu olmayacaktır.

5.2.g)Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirten katılımcı, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk katılımcıya aittir, tur bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

 5.2.h)JOJO Tatil veya yetkili acentesinin hiçbir şekilde konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya edinimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. JOJO Tatil veya acentesinin yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen Konsolosluklardaki gecikmelerden JOJO Tatil aracı kurum olması sebebiyle kendi veya yetkili acentesi sorumlu değildir. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler JOJO Tatil veya yetkili acente tarafından Katılımcıya teslim edilir. Konsolosluğun vize vermemesi halinde JOJO Tatil'un herhangi bir sorumluluğu olmayıp, “neden vize alınamadığı” uluslararası kurallar gereği konsolosluk beyanına dayanır. JOJO Tatil'un bunları tartışma imkanı ve yetkisi bulunmamaktadır.

6–UÇAKLI ULAŞIMLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

6.1–Chek-in işlemi katılımcı tarafından yapılmak zorundadır. Katılımcıların en az uçuştan 3 saat önce hava alanında ilgili hava yolu kontuarına giderek ya da ilgili hava yolu şirketinin imkan vermesi durumunda internet sitesinden online olarak, chek-in işlemlerini yapmaları, kalkış kapılarını, saatlerini, koltuk yerlerini belirten uçuş kartlarını (boarding kartlarını) almaları ve bagaj işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Zamanında chek-in işlemini yaptırarak uçağa biniş kartını almayan katılımcı uçağa binememesi ve tura katılamaması durumunda tüm zarara katlanır. Tur bedelinin tamamı kendisinden tahsil olunur. Yolcular yurtdışı uçuşlarda en az 3, yurtiçi uçuşlarda en az 2 saat önce geçerli pasaport, yurtiçi ve Kıbrıs uçuşlarında nüfus cüzdanı ile hava alanında hazır bulunmak zorundadırlar. Anne ve babası ile birlikte seyahat etmeyen, tek ebeveyni yanında olan ve/veya ebeveyni ile aynı soyadını taşımayan reşit olmayan çocuklar için resmi vasisi/ebeveyni tarafından verilen noter onaylı muvaffakatnamenin yanında bulundurulması zorunludur. 2 yaş altı çocuklar için anne kucağında seyahat etme zorunluluğu vardır. Koltuk satılamaz. Her yetişkinin ancak bir bebek ile seyahat etme hakkı vardır. 2 yaş üstü çocuklar için koltuk alma zorunluluğu vardır, kucakta seyahat yasaktır. Tur rezervasyonu sırasında hatalı verilen isim, doğum tarihleri gibi bilgilerden katılımcı sorumludur. Bu durum chek-in sırasında fark edildiği takdirde ilgili havayolunun yaptırımları ve kuralları geçerlidir. JOJO Tatil'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.2–Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, değişiklikler nedeni ile JOJO Tatil sorumlu tutulmaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi işlemi uçak biletini özelliği nedeni ile ilgili uçak firması ile görüşülerek uçak firmasının uyguladığı koşullar doğrultusunda yapılabilir. JOJO Tatil'un başka uygulama yapmasına imkan bulunmamaktadır.

 6.3–Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda uçaklı ulaşımlarla ilgili yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, Türkiye'nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur.

6.4–JOJO Tatil havayolu ile Katılımcılar arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 tarihli Lahey Protokolü'ne tabidir. Katılımcılar saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları satın aldıklarını kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum statüsündeki JOJO Tatil bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede katılımcıya bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için Katılımcının da uçuştan en az 48 saat önce JOJO Tatil'u arayarak uçuş saatini teyit etmesi tavsiye olunur.

6.5–Uçaklı ulaşımlarda, bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olduğunu, JOJO Tatil'un sorumluluğu olmadığı açık bir şekilde Katılımcı tarafından kabul edilmiştir. 6.6–Paket tura dahil ya da münferit tarifeli uçuşlarda iptal ve değişiklik talepleri havayolunun belirlemiş olduğu bilet sınıf kurallarına göre yapılabilmektedir, JOJO Tatil bunun dışında bir uygulama yapamayacağından, Katılımcının bunun dışındaki talepleri yerine getirilememektedir. Havayolu şirketinin iptal ve değişiklik taleplerini kabul etmemesi -7- durumunda değişiklik ve bilet bedeli iadesi yapılamaz. Aynı şekilde grup kesilen biletlerde de iptal ve iade hakkı bulunmamaktadır. Katılımcı bu durumu bilerek sözleşmeyi onaylamıştır.

6.7–28-35(dahil) hafta arası hamile yolcular için “uçak ile seyahatinde sakınca yoktur” ibaresi bulunan uçuştan en geç 7 gün önce alınmış doktor raporu gerekmektedir. 35. Haftadan sonraki hamile yolcuların doktor raporu olsa dahi uçuşuna müsaade edilmemektedir. İkiz bebek bekleyen yolcular için bu süre 28–32 (dahil) haftadır. 6.8–Uçak içerisinde evcil hayvan taşınmamaktadır. (görme engelli yolcular eğitimli ve sertifikalı köpekleri ile kabin içinde seyahat edebilirler.)

6.9–Hava alanında talep edilecek özel lift hizmetleri için ilgili yolcu tarafından havayolu ile irtibata geçilmesi ve talep edilmesi gerekmektedir. 6.10–Uçuşlarla ilgili son dakika rötarlar ve kapı değişiklikleri hava yolu tarafından hava alanında belirlendiğinden yolculara alandaki bilgi panoları (info board) ya da anonslar ile duyurulmaktadır. Bu gibi bilgilendirmeler anlık yapılmakta olup, JOJO Tatil'un daha öncesinde bilgisi olması mümkün olmadığından yolcunun alanda bu uyarılara karşı dikkatli olması ve takip etmesi kendi sorumluluğundadır.

6.11–Hava yolları genel teamülünde bagaj hakki 15 kg ile sınırlandırılmaktadır. Kabin içine alınan el bagajları ise 8 kg ile sınırlıdır. Uluslararası kurallara göre tüm uçuşlarda el bagajında 1 litrelik ağzı kilitli vakumlanmış poşet içerisinde her biri en fazla 100ml.lik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşınabilmektedir. Her yolcu sadece 1 tane poşet taşıyabilir.

6.12–Uçak biletlerinin havayolu tarafından tanımlanan sınıfları voucher uçuş detaylarında yer almaktadır. Her bilet kendi bulunduğu sınıfın hava yolu tarafından belirlenen iptal ve iade koşullarına tabiidir. Promosyon Sınıf biletlerde İptal, iade değişiklik kabul edilememektedir. Diğer sınıflarda hava yolunun belirlediği kurallar kapsamında iptal değişiklik işlemleri ve bu işlemlere bağlı oluşacak ücret kesintileri havayolu tarafından belirlenir. Yolcu tüm bu bilgileri ilgili hava yolu ile görüşerek temin edebilir. 6.13–Yolcunun kişisel sebepleri ile kaçırdığı uçuşlardan, kişisel evrak eksikliği, hataları ya da hukuki problemleri nedeni ile uçuşunu gerçekleştirememesinden JOJO Tatil sorumlu tutulamaz. Tur bedelinin tamamı tahsil edilir.

6.14–Herhangi bir nedenle uçuşun gerçekleştirilememesi ve/veya mücbir sebepler ile uçuşun ertelenmesi ya da farklı hava alanına inişi gerçekleşmesi nedeni ile yolcunun uçak bileti ile birlikte satın almış olduğu otel rezervasyonu için herhangi bir iptal-değişiklik ya da zaman kaybına bağlı tazminat talebi kabul edilmemektedir. Havayollarından kaynaklı overbook nedeniyle uçuşun gerçekleşmemesi durumunda JOJO Tatil'un herhangi bir sorumluluğu olmayıp, havayolunun kuralları ve uygulaması yönünde hareket edilmektedir Tarifeli uçuşlarda havalimanında yaşanabilecek over sorunlarını önleyebilmek için misafirlerimizin online check-in işlemi yapmaları tavsiye edilmektedir.

7-OTOBÜS ULAŞIM BİLGİLENDİRMELERİ Otobüslü turlarda aşağıdaki ulaşım koşulları geçerlidir. Otobüs Modelleri: Mercedes Travego, Tourismo, Man NeoplanCityLiner, Setra Güzergâhlar: Kalkış noktası ile varış noktası arasında hava ve yol durumuna göre en kısa süre ve mesafe gözetilerek belirlenir. JOJO Tatil belirlediği güzergah üzerinde koşullar gereği değişiklik yapabilir. Seyahat süreleri hava yol ve trafik koşullarına bağlı olarak değişebilir.

7.1-JOJO Tatil otobüs ulaşımları satış esnasında belirtilen kalkış noktalarında başlar. Misafirlerin belirtilen kalkış noktalarında belirtilen tarihte ve kalkış saatinden 15 dakika önce seçtiği noktada bulunması gerekmektedir.

7.2-JOJO Tatil otobüs ulaşımları için hiçbir misafire koltuk numarası garantisi verilemez. Satış temsilcisinden gelen özel durum bilgilendirmeleri ya da ön koltuk ricaları uygunluk durumuna göre dikkate alınır, uygulama garantisi verilemez.

7-3-Yolculuk süresinde katılımcılar Karayolları Taşımacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat kurallarına uygun davranmak, emniyet kemerlerini takmak, ayakta seyahat etmemek, çocuklarının güvenli seyahatini sağlamak gibi kurallara uymakla yükümlüdür. Bundan kaynaklı cezalar ilgili katılımcıdan tahsil edilir.

7.4-Yolculuk süresince araç şoförü ve yardımcı personelden gelen tüm uyarılar misafirler tarafından dikkate alınmak zorundadır.

7.5-Seyahat süresince makul aralıklarla belirlenen yerlerde mola verilmektedir. Bunun dışındaki özel mola ya da duraklama istekleri kabul edilmez.

7.6-Seyahat dönüşlerinde belirlenen iniş noktaları dışında herhangi bir noktada yolcu indirilmesi kurallar gereği yapılamamaktadır.

7.7-Otobüslerde unutulan, kaybolan kişisel bagaj ya da eşyalardan JOJO Tatil sorumlu tutulamaz. Tüketici kıymetli eşya -8- taşıdığı bagajını veya bagajlarını özel bir sigorta firmasına sigortalatmalıdır. 7.8-Katılımcılar taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar. Katılımcılar trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, diğer yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamaz. Taşıtın teknik donanımını etkileyecek hiçbir elektronik cihaz kullanamaz.

7-9-Kültür turlarında paket turun devamlılığını sağlamak adına kişi sayısına bağlı olarak turizm taşımacılık ve seyahat koşullarına uygun olarak midibüs ya da minibüslerle ulaşım hizmeti sağlanabilir. Turlarımızda Kullanılan Araç Tipleri Kişi Sayılarına göre aşağıdaki şekilde sınırlandırılır. Her turumuzda bulunan kişi sayısına göre aşağıda bulunan araç tipleri tayin edilir. Otobüsler: (25 - 46 Kişi Sayılarında Kullanılır) *Mercedes Travego/Tourismo *NEOPLAN Cityliner/Tourliner -*Temsa Sar/Maraton *Man Fortuna Midibusler: (17 - 24 Kişi Sayılarında Kullanılır) *Isuzu Turkuaz , *Otokar Mega Minibusler: ( 16'ya kadar Kişi Sayılarında Kullanılır) *Vw Volt , *Mercedes Sprinter

8–BANKA KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

8.1–Sözleşmeye taraf JOJO Tatil hiçbir şekilde kendi bünyesinde taksitli satış yapmamaktadır.

8.2– Katılımcıya verilen fiyatlar peşin ve nakit ödeme fiyatları olup, tüm taksitlendirmeler katılımcıların talebi halinde çeşitli bankalardan edindiği kredi kartlarına JOJO Tatil tarafından herhangi bir vade farkı yansıtılmadan yapılmaktadır. Yabancı para cinsinden yapılan satışlarda uygulanacak kurlarda, nakit ödeme ile tek çekim veya taksitli çekimlerde ilgili banka kartlarındaki anlaşmalar kapsamında kur farkı oluşabilmektedir. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi Katılımcı ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, JOJO Tatil'un bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.3–Kredi kartıyla hizmet satın alan katılımcılar erken ödeme, taksit azaltma v.s. taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmak zorundadırlar.

8.4–Katılımcılar kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde iptal koşullarının JOJO Tatil tarafından kabul edilmesi ve iade hakkı doğması durumunda JOJO Tatil kredi kartından almış olduğu bedeli yine Katılımcının kredi kartına iade edecektir. JOJO Tatil'un sorumluluğu bununla sınırlıdır. Bundan sonraki tüm işlemler banka ve katılımcı arasında gerçekleşir, JOJO Tatil'un ödemeye veya ödeme şekline herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu yoktur. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, JOJO Tatil'un herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır.

8.5–Kredi kartı ile yapılan alımlarda ilgili bankanın o tarihte var olan kampanya ve buna bağlı olan iptal ve iade koşulları geçerlidir.

9–SİGORTA İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu'na göre paket tur alan Katılımcıların Zorunlu Paket Tur Sorumluluk Sigorta Teminatı ERGO Sigorta A.Ş.'nin 26771360 Y-0 no'lu poliçesiyle sağlanmaktadır. Zorunlu seyahat sigortası acente iflasına ve ayıplı hizmete karşı bir sigorta olup, seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini kapsamaz. Seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini içeren seyahat koruma paketi ücreti mukabilinde ayrıca temin edilebilir. Sözleşme sırasında Katılımcıya bu konuda bilgilendirme yapılmıştır. Yurtdışı Seyahat Güvence Paketi Bilgilendirme: Yurtdışı Seyahat Güvence Paketi katılımcılara önerilmektedir. Satın almak isteyen Katılımcılar poliçe ve içeriklerini ek olarak satış temsilcisinden talep edebilirler. Seyahat Güvence Paketi kapsamı dışındaki tüm hususlar poliçe şartnamesinde "genel istisnalar" başlığı altında yer almaktadır. JOJO Tatilun görevi bu alternatifleri sunmakla ve sigorta ile ilgili bilgi vermekle sınırlıdır. Bu sigortaların Katılımcılar tarafından ayrıca yaptırılmaması halinde JOJO Tatilun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Yurtdışı Seyahat Güvence Paketi teminatları arasındaki vize reddine bağlı seyahat iptal teminatı tur rezervasyonu ile birlikte vize alınması ve vize işlemlerinin takibini JOJO Tatil'dan talep eden katılımcılar için geçerlidir. Vize işlemini JOJO Tatil dışında, kendisi yapan ya da başka -9- aracı ile vize işlemi yaptıranlar bu güvence kapsamı dışındadır, güvenceden yararlanamazlar.